Marketing & Media Summit 2017

Komunikacja w erze cyfryzacji

Warszawa - 20 listopada 2017

Regulamin

Regulamin organizacji konferencji Marketing&Media Summit 2017

§ I Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której Organizatorem jest Uniwersytet SWPS oraz PRConnect Sp. z o.o.
 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
 • Organizator operacyjny: PRConnect Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000663586 NIP: 5272797423 REGON: 366605490zwana dalej „Organizatorem”
 • Zamawiający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika lub Uczestników do udziału w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej mmsummit.pl i opłaceniu pakietów uczestnictwa.
 • Uczestnik: osoba fizyczna , która weźmie udział w Konferencji. Zamawiający może być jednocześnie Uczestnikiem Konferencji.
 • Partner: podmiot trzeci, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykupiła Pakiet Partnera lub uzyskała status Partnera w drodze innych ustaleń z Organizatorem Konferencji
 • Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz zgłoszeniowy.

§ II Zgłoszenie udziału

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 2. Zgłoszenia oraz płatności za pakiet uczestnictwa należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą Konferencji.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm wraz ze stanowiskami osób biorących udział w Konferencji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Konferencji o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.mmsummit.pl.
 7. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy jest zobligowany do wyrażenia zgody na otrzymywanie od Organizatora informacji technicznych oraz handlowych, związanych że świadczonymi usługami, z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych oraz na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji.
 8. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas Konferencji.
 9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
 10. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje materiały związane z Konferencją.
 11. Materiały konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów.

 § III Płatności

 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem Uczestnika/Uczestników w Konferencji zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej Konferencji.
 2. Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, zaliczkowej lub fakturze VAT.
 3. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym.
 4. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

§ IV Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania pisemnego zgłoszenia rezygnacji na 21 dni przed wyznaczoną datą Konferencji.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie, Organizator ma prawo potrącić 50% wpłaconej przez Uczestnika kwoty.
 3. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia otrzymania rezygnacji przez Organizatora.
 5. Zamawiający ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
 6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także pocztą na adres siedziby Organizatora.
 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Uczestnika, Partnera lub Zamawiającego – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy, przedmiot reklamacji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
 8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
 9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w niniejszym paragrafie, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
 10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.

§ V Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający wyraża zgodę na: gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie danych Zamawiającego i Uczestników przez Organizatora a także podmioty z nim powiązane lub/i współpracujące wyłącznie w zakresie działań związanych z Konferencją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Zamawiającym/Uczestniku właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Organizator podejmować będzie wszelkie niezbędne starania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych mu danych.

§ VI Pozostałe postanowienia

 1. Zamawiający/Uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video.
 3. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej o rezygnacji najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Konferencji.
 4. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Konferencji.
 6. W przypadku odwołania Konferencji, Zamawiający otrzyma zwrot wniesionej wpłaty z tytułu wykupienia pakietu uczestnictwa w pełnej wysokości.
 7. W przypadku przełożenia terminu Konferencji, Zamawiający może zrezygnować z pakietów uczestnictwa, składając pisemną rezygnację w określonym przez Organizatora terminie. Organizator dokona zwrotu dokonanej wpłaty.
 8. O zmianie terminu lub odwołaniu Konferencji Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa.

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner

Partnerzy Medialni

Miejsce

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa